1.1  ο ιστότοπος «http://www.proteino.gr» (στο εξής «ιστότοπος») δημιουργήθηκε και λειτουργεί νόμιμα από τους νόμιμους διαχειριστές του, οι οποίοι αποτελούν και τους αποκλειστικά νόμιμους δικαιούχους του παρόντος ιστοτόπου και του ως άνω ονόματος χώρου (domain name) με το οποίο αυτός συνδέεται.

1.2  σκοπός του ιστοτόπου είναι, εν ολίγοις, να δημιουργήσει ένα γόνιμο πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών του, στα πλαίσια του οποίου οι τελευταίοι με γνώμονα την απόλυτη ελευθερία της έκφρασής τους και μοναδικό περιορισμό την κείμενη νομοθεσία και τα χρηστά ήθη, να μπορούν να προβάλλουν, να προτείνουν και να ασκούν γόνιμη κριτική σε προϊόντα, υπηρεσίες, τοποθεσίες ή εν γένει θεματικές που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους, ελκύοντας το ενδιαφέρον και άλλων χρηστών με τους οποίους αλληλεπιδρούν.

1.3  ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου (εφεξής καλούμενοι άπαντες οι ανωτέρω χάριν συντομίας “αποδέκτης” και η χρήση του όρου αυτού στο παρόν θα λογίζεται ότι αναφέρεται συνολικά σε όλους τους ανωτέρω), θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, το προσάρτημα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το προσάρτημα περί προσωπικών δεδομένων και περί της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούν, τα οποία αποτελούν ένα αδιαίρετο και αδιάσπαστο σύνολο με το παρόν, πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατανοώντας ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ αυτού και των διαχειριστών του ιστοτόπου, η αναντίρρητη αποδοχή της οποίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση στον ιστότοπο και την χρήση των υπηρεσιών αυτού. 

1.4  ο ιστότοπος έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του, καθώς και τα προσαρτήματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου και ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, θα πρέπει να απέχει από την επίσκεψη ή την χρήση του ιστοτόπου.

2.1  ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου, θα πρέπει να είναι ενήλικας και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου από ανηλίκους που βρίσκονται στην κηδεμονία του.

2.2  εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστοτόπου, οφείλει να παρέχει ακριβείς, αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία οφείλει να διατηρεί έγκυρα και αληθή, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες με αποκλειστικά δική του ευθύνη. επίσης, κάθε πρόσωπο δύναται να εγγράφεται ως εγγεγραμμένος χρήστης του ιστοτόπου μόνο μία φορά και απαγορεύεται ρητά η τήρηση δύο ή περισσότερων διαφορετικών λογαριασμών από το ίδιο πρόσωπο.

2.3  οι επισκέπτες του ιστοτόπου, κατά την εγγραφή τους σε αυτόν, αποκτούν, μετά την καταχώριση των απαιτούμενων προσωπικών τους στοιχείων, μοναδικό όνομα χρήστη (“username”) και μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (“password”). η σύνδεση των εγγεγραμμένων πλέον χρηστών στον ιστότοπο επιτυγχάνεται με την επιτυχή καταχώριση του μοναδικού ονόματος χρήστη που αντιστοιχεί στον λογαριασμό τους (“username”) και του αντίστοιχου κωδικού επαλήθευσής του που έχουν ορίσει οι ίδιοι (“password”), με την επιτυχή καταχώριση των οποίων παρέχεται πλήρης πρόσβαση στον λογαριασμό τους (“user account”).

2.4  κάθε εγγεγραμμένος χρήστης δεσμεύεται να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του μετά την σύνδεσή του σε αυτόν με τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία, αποτρέποντας την χρήση του ιστοτόπου από κάθε τρίτο πρόσωπο όσο είναι συνδεδεμένος με τα δικά του στοιχεία. για όσο χρόνο ο χρήστης απομακρύνεται από το τερματικό του, οφείλει, πριν την απομάκρυνσή του, να κάνει αποσύνδεση (“logout”) από τον προσωπικό του λογαριασμό.

2.5  η χρήση του ιστοτόπου, η πλοήγηση σε αυτόν και η ανάρτηση κάθε είδους προτάσεων, σχολίων, κριτικών κλπ ή η αποστολή μηνυμάτων για όσο χρόνο υφίσταται ενεργή σύνδεση χωρίς να έχει γίνει αποσύνδεση, τεκμαίρεται ότι έγινε από το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο σχετικός ατομικός λογαριασμός χρήστη και ο χρήστης στον οποίο ανήκει φέρει το σύνολο της ευθύνης για κάθε ενέργεια που γίνεται από τον λογαριασμό του.

2.6  ο αποδέκτης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο όπως ισχύει (netiquette), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

2.7  ο αποδέκτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο ή την χρήση των παρερχομένων από αυτόν υπηρεσιών. απαγορεύεται ακόμα ρητά η υιοθέτηση από τον αποδέκτη πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή παράβαση του παρόντος ή κάθε ειδικότερης σύμβασης που ενδέχεται να συνάψουν οι διαχειριστές του ιστοτόπου με τον αποδέκτη και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη ή παράνομη πρακτική, επιφυλασσομένων των διαχειριστών του ιστοτόπου να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους για την διασφάλιση των συμφερόντων των ίδιων και του ιστοτόπου.

2.8  ο αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα παρέχει προς τον ιστότοπο τα πραγματικά του προσωπικά στοιχεία, τον οποίο βαρύνει απολύτως και η σχετική ευθύνη. ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στον ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους, ούτε με κανένα τρόπο να παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις του συντάγματος και του αστικού, ποινικού και εμπορικού δικαίου, ή να γεννούν κάθε είδους διακρίσεις που βαίνουν σε βάρος της αξίας του ανθρώπου ως και κάθε μορφής ζωής, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. σε περίπτωση που κάποια ανάρτηση ή μήνυμα δεν ανταποκρίνεται στα ανωτέρω ή εν γένει στους όρους του παρόντος, οι διαχειριστές του ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, διαζευκτικά ή σωρευτικά, να διαγράψουν άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την σχετική ανάρτηση ή μήνυμα, να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά την χρήση του ιστοτόπου από ορισμένο λογαριασμό ή χρήστη, ως και να λάβει οποιοδήποτε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποτροπή της ως άνω πρακτικής και την αντιμετώπιση της ζημιάς που προκαλείται ή επαπειλείται να προκληθεί στον ιστότοπο, τους διαχειριστές του ή κάθε τρίτο.

2.9  ο αποδέκτης συναινεί ρητά διά του παρόντος και με την παροχή των ως άνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων ότι παρέχει προς τους διαχειριστές του ιστοτόπου την ρητή συναίνεσή του αυτά να τηρηθούν σε βάση δεδομένων που ο ιστότοπος τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία του ιστοτόπου επικοινωνία. η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα του ιστοτόπου ή e-mail, στην οποία ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου ρητά συναινεί.

2.10  ο αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των παρεχόμενων στοιχείων, των χαρτών, φωτογραφιών ή video, μόνο για την ενδεδειγμένη και εγκεκριμένη από τους διαχειριστές του ιστοτόπου ανά περίπτωση χρήση.

2.11  ο αποδέκτης δεσμεύεται ότι θα μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στον ιστότοπο θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα των διαχειριστών του ιστοτόπου και παντώς τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κλπ, ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή, των συνεργατών του και κάθε επισκέπτη, ή χρήστη του ιστοτόπου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί με υπαιτιότητά τους.

2.12  ρητά επίσης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τεχνικό ή μη τρόπο παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου στην λειτουργία του ιστοτόπου, χωρίς ρητή έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών του ιστοτόπου.

2.13  ο αποδέκτης όταν δημιουργήσει λογαριασμό στον ιστότοπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του. ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του συνιστούν στους χρήστες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου από τρίτα πρόσωπα και να προβαίνουν πάντα σε αποσύνδεση («logout») από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος όρου.

3.1  η ανάρτηση προτάσεων ή σχολίων είναι δυνατή μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του ιστοτόπου, μετά από σύνδεσή τους στον ιστότοπο με την επιτυχή καταχώριση του μοναδικού ονόματος χρήστη που αντιστοιχεί στον λογαριασμό τους (“username”) και του αντίστοιχου κωδικού επαλήθευσής του που έχουν ορίσει οι ίδιοι (“password”).

3.2  είναι αυτονόητο ότι στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης και της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και κριτικών, οι χρήστες του ιστοτόπου, με δεδομένη την ούτως ή άλλως συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης, δύνανται αλλά και επιβάλλεται να αναρτούν γόνιμες κριτικές ή να αποστέλλουν ουσιώδη μηνύματα που εκφράζουν την προσωπική τους άποψη, αίσθηση ή εμπειρία για κάποια από τις προβαλλόμενες θεματικές. εξίσου αυτονόητο όμως είναι ότι οι ως άνω αναρτώμενες απόψεις ή κριτικές ή τα αποστελλώμενα μέσω του ιστοτόπου μηνύματα από τον ένα χρήστη στον άλλο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να έχουν περιεχόμενο προσβλητικό, υβριστικό ή μη κόσμιο και ιδίως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγουν την προσωπική ή επαγγελματική αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη προσώπων, φυσικών ή νομικών, που αποτελούν τους δημιουργούς, τους φορείς των πνευματικών δικαιωμάτων, τους ιδιοκτήτες των ως άνω θεματικών ή εν γένει τα πρόσωπα που εμπλέκονται ή ενέχονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές.

3.3  σε περίπτωση ανάρτησης κριτικής για κάποιο από τα θέματα ή τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο ή αναρτώνται το πρώτον από τον ίδιο τον χρήστη, αυτή θα πρέπει να είναι γόνιμη και προσήκουσα, εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

3.4  το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου ο οποίος προβαίνει στην ανάρτηση οποιουδήποτε πρότασης, σχολίου ή κριτικής, εγγυάται ταυτόχρονα ότι το περιεχόμενο της ανάρτησής του αποτελεί δικό του πνευματικό δημιούργημα ή ότι έχει όλες τις αναγκαίες άδειες και διατυπώσεις από τους φορείς πνευματικών δικαιωμάτων που προβάλλει.

3.5  ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά το εγγεγραμμένο μέλος του ιστοτόπου να προβαίνει σε αναρτήσεις, προτάσεις, σχόλια, κριτικές, αξιολογήσεις ή κάθε είδους μηνύματα με περιεχόμενο υβριστικό, συκοφαντικό, ψευδές, δυσφημιστικό, προσβλητικό, ανήθικο, άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό, εκβιαστικό, με φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες διακρίσεις, με περιεχόμενο υπέρ της βίας, των εξάρσεων, του φανατισμού ή του μίσους, αντίθετο στο σύνταγμα, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στην ποινική, αστική και εμπορική νομοθεσία, στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, στο δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τα ζώα, ή εν γένει παράνομο και αντίθετο με θεμελιώδεις ή μη διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και με κοινά παραδεδεγμένες διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

3.6  την αποκλειστική ευθύνη για το ύφος και το περιεχόμενο των ανωτέρω κριτικών φέρει το πρόσωπο που την αναρτά, το οποίο είναι και αποκλειστικά υπεύθυνο για τυχόν αναληθή, υβριστική ή συκοφαντική ανάρτηση ή κριτική, την οποία σε κάθε περίπτωση και εκ προοιμίου πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν εκφράζει και δεν αντανακλά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άποψη του ιστοτόπου, των διαχειριστών αυτού και των προστηθέντων του.

3.7  ρητά συμφωνείται ήδη διά του παρόντος ότι το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου το οποίο αναρτά κάποιο σχόλιο, πρόταση ή κριτική στον ιστότοπο, παρέχει ταυτόχρονα την ρητή έγκρισή του και εκφράζει την συναίνεσή του, η σχετική ανάρτηση να χρησιμοποιηθεί, με ή χωρίς τα στοιχεία του προσώπου που έκανε την σχετική ανάρτηση, από τον ιστότοπο και τους διαχειριστές του ή τρίτους προστηθέντες του για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης του ιστοτόπου ή τρίτων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4.1  οι διαχειριστές του ιστοτόπου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων μέσα από τον ιστότοπο να είναι πλήρη, ακριβή, ορθά και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

4.2  ο ιστότοπος, στα πλαίσια του σκοπού της λειτουργίας του, ευνοεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας των χρηστών του και την ελεύθερη έκφρασή τους, μέσα από την ανάρτηση και προβολή όλων των απόψεων και κριτικών, αποφεύγοντας πρακτικές στείρας λογοκρισίας, πάντα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναγράφονται στους παρόντες όρους και ιδίως στον όρο 3.

4.3  για την τήρηση των ως άνω περιορισμών και ρητών απαγορεύσεων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου του ιστοτόπου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος, οι διαχειριστές ή οι προστηθέντες αυτού. ιδίως ουδεμία ευθύνη έχει ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του σε περίπτωση κατά την οποία προβληθούν στον ιστότοπο πληροφορίες ή στοιχεία ανακριβή, αναληθή, παραπλανητικά, ανάρμοστα, προσβλητικά, συκοφαντικά ή εν γένει μη σύννομα καθώς αυτά δημοσιεύονται στα πλαίσια της λειτουργίας του ιστοτόπου από τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητά τους.

4.4  οι διαχειριστές του ιστοτόπου απαλάσσονται ρητά διά του παρόντος από οποιαδήποτε ποινική ή αστική ή εν γένει νομική καθώς και από ηθική ή άλλη ευθύνη που απορρέει ή οφείλεται σε ανάρτηση, πρόταση, σχόλιο ή μήνυμα χρήστη αυτού, για το οποίο την αποκλειστική αντίστοιχη νομική ευθύνη αποδέχεται ότι φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την οποία αναλαμβάνει ρητά διά του παρόντος.

4.5  οι διαχειριστές του ιστοτόπου απαλάσσονται επίσης από οποιαδήποτε αμοιβή ή δικαιώματα εκμετάλλευσης έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και από κάθε αξίωση πνευματικού έργου για σχόλια, κριτικές ή αναρτήσεις που δύνανται να αναρτήσουν χρήστες του ιστοτόπου. 

4.6  κάθε επισκέπτης (“guest”) ή εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου στην αντίληψη του οποίου τυχόν υποπέσει ανάρτηση, πρόταση, σχόλιο ή κριτική που είναι αντίθετη με τους παρόντες όρους ή εν γένει με την ισχύουσα νομοθεσία, οφείλει να το αναφέρει αμελλητί στους διαχειριστές του ιστοτόπου.

4.7  οι διαχειριστές του ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να απαλείψουν ή να αφαιρέσουν, ολικά ή μερικά, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε ανάρτηση, πρόταση, σχόλιο, κριτική ή μήνυμα χρήστη τους, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο γράμμα των παρόντων όρων χρήσης, στο πνεύμα της λειτουργίας του ιστοτόπου ή αντίκειται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.8  ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του, καίτοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη και άνευ κακόβουλων λογισμικών λειτουργία του ιστοτόπου, δεν ευθύνεται αν από την επίσκεψη στον ιστότοπο το τερματικό του επισκέπτη ή του χρήστη υποστεί κάποια βλάβη από κακόβουλο λογισμικό και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαθιστά στο τερματικό του κατάλληλα λογισμικά ανίχνευσης κακόβουλων υλικών.

4.9  ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του εφαρμόζουν προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους για την προάσπιση των συστημάτων του και την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου. ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενός του επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου αναγνωρίζει ότι αυτός δεν φέρει καμία ευθύνη αν χωρίς δική του υπαιτιότητα και ένεκα κακόβουλης παρέμβασης τρίτων διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου. σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν για την άμεση αποκατάστασή της λειτουργίας του.

4.10  ο ιστότοπος παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. περαιτέρω, ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του δεν φέρουν ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τις ιστοσελίδες τους.

4.11  ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του διατηρούν το δικαίωμα να αναστέλλουν ή και να απαγορεύουν την χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε επισκέπτη (“guest”) ή εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος και δεν δύναται να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστοτόπου εκ νέου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών του ιστοτόπου.

5.1  ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του δύνανται να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση, οποτεδήποτε, ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο, με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. ιδίως δε δύνανται να καταγγείλουν την παρούσα αν υπάρξει εύλογη υπόνοια για αθέμιτη ή κακόβουλη ή ζημιογόνα χρήση του ιστοτόπου από αυτούς ή για εγγραφή με αναληθή ή ελλιπή στοιχεία, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος.

5.2  οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστοτόπου δύνανται επίσης να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε και να διαγραφούν από τον ιστότοπο ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο.

5.3  το παρόν αποτελεί ένα σύνολο τόσο με το προσάρτημα προσωπικών δεδομένων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της πολιτικής απορρήτου, ενώ υπερισχύει και συμπληρώνει κάθε ειδικότερη συμφωνία με τους επισκέπτες (“guests”) ή τα εγγεγραμμένα μέλη (“users”) του ιστοτόπου.

5.4  ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του δύνανται να προβαίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους σε τροποποίηση τόσο του παρόντος όσο και των ειδικότερων συμφωνιών που έχουν καταρτίσει τόσο με τους επισκέπτες (“guests”) ή τα εγγεγραμμένα μέλη (“users”) του ιστοτόπου, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνεται εγγράφως και θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή της στον ιστότοπο, η οποία κατά ρητή συμφωνία των μερών θα ισχύει ως κοινοποίηση της τροποποίησης. ο αποδέκτης των υπηρεσιών του ιστοτόπου οφείλει με δική του ευθύνη να ελέγχει πριν από κάθε χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου τυχόν τροποποίηση του παρόντος και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτήν, να απέχει από την επίσκεψή του στον ιστότοπο και την χρήση των υπηρεσιών του, άλλως θα τεκμαίρεται άμεσα η ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν της εκάστοτε τροποποίησης.

5.5  η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.6  αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.7  ο ιστότοπος και οι διαχειριστές του επιφυλάσσονται ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός τους για κάθε δικαίωμά τους που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτού και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής του ιδιοκτησίας.

5.8  για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται αρμοδιότητα και υπέρ των δικαστηρίων της αθήνας. 

1. το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου http://www.proteino.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού,  φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν.2121/1993 όπως ισχύει, τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις κείμενες διατάξεις για προστασία του εμπορικού σήματος καθώς και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου υπέρ των διαχειριστών του ιστοτόπου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

2. απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.

3. ο επισκέπτης του ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού ως και κάθε τρίτος οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του ιστοτόπου, των δικαιούχων-διαχειριστών και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4. οι διαχειριστές του ιστοτόπου ως και κάθε τρίτος που έλκει νόμιμα δικαιώματα από αυτήν, επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον ιστότοπο.   

5. για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται αρμοδιότητα και υπέρ των δικαστηρίων της αθήνας. 

1. η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν.2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση ή τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

2. κάθε επισκέπτης (“guest”) ή εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου, που για τον σκοπό της εγγραφής του στον ιστότοπο ή σε κάθε άλλο χρονικό σημείο που κάνει χρήση των υπηρεσιών του, παρέχει σε αυτήν προσωπικά του στοιχεία όπως ενδεικτικά κατά περίπτωση διεύθυνση e-mail, συναινεί αυτομάτως στην ενημέρωσή του από τους διαχειριστές του ιστοτόπου ή από τρίτους που έλκουν νόμιμα δικαιώματα από αυτήν στα ως άνω στοιχεία για προτάσεις, ιδέες ή μέλλουσες προσφορές, ειδήσεις ή νέα, στα πλαίσια του σκοπού δραστηριότητας του ιστοτόπου, με την αποστολή σε αυτόν είτε έγγραφων ενημερώσεων στο e-mail που έχει χορηγήσει στον ιστότοπο. επισκέπτες (“guests”) ή εγγεγραμμένα μέλη (“users”) του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κόμβου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

3. ο ιστότοπος δεν διατηρεί ποτέ και για κανέναν λόγο στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων τρόπων πληρωμής.

4. ο ιστότοπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς την συναίνεσή σας σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. το τεχνικό προσωπικό ή οι εν γένει προστηθέντες ή υπάλληλοι του ιστοτόπου δεν θεωρούνται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ του ιστοτόπου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ του ιστοτόπου και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή. οι διαχειριστές του ιστοτόπου είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

5. όταν ο επισκέπτης του ιστοτόπου ή χρήστης των υπηρεσιών αυτού είτε εγγραφεί στην υπηρεσία ή ολοκληρωθεί η συμπλήρωση κάθε φόρμας εγγραφής σε αυτόν, αυτομάτως συναινεί με την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για τους ανωτέρω σκοπούς και με το σύνολο των όρων του παρόντος παραρτήματος και οφείλει, προτού εγγραφεί στον ιστότοπο να τους ελέγχει, καθώς ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμά του να τους μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

6. κάθε επισκέπτης (“guest”) ή εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου που έχει παράσχει σε αυτόν κάποια από τα ως άνω προσωπικά του στοιχεία δικαιούται οποτεδήποτε, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου ή πατώντας το πεδίο της αυτοματοποιημένης διαγραφής του από την σχετική λίστα να ζητήσει από τον ιστότοπο την διακοπή αποστολής σε αυτόν αντίστοιχων ενημερώσεων ή κάθε είδους μη ζητηθείσα επικοινωνία στο μέλλον.

7. με το παρόν ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστοτόπου δίνει τη συγκατάθεσή του στους διαχειριστές αυτού για να ενημερώνεται και να λαμβάνει μηνύματα σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και τυχόν προτάσεις ή νέα. σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία όπου διατίθεται η επιλογή αυτή.

8. οι διαχειριστές του ιστοτόπου ρητά συμφωνείται ότι δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές τρίτων και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε γεγονότα εκτός του άμεσου ελέγχου τους. ωστόσο, λόγω της πολύπλοκης φύσης της τεχνολογίας οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν μπορούν να εγγυηθούν την αποφυγή λαθών όσον αφορά το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων του χρήστη των υπηρεσιών του ιστοτόπου και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συμπτωματικές ζημίες σχετικά με τη χρήση ή τη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων.

9. ο ιστότοπος και οι διαχειριστές αυτού αποποιούνται διά της παρούσας οποιαδήποτε ευθύνη ελέγχου αθέμιτης ή παρά την θέληση του επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου του χρήση των ως άνω προσωπικών του δεδομένων και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη χρήσης αυτών, είτε με είτε άνευ της συγκατάθεσης του επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου των υπηρεσιών του, αποποίηση την οποία ρητώς αποδέχονται στο σύνολό της τόσο οι επισκέπτες όσο και τα εγγεγραμμένα μέλη των υπηρεσιών του ιστοτόπου, οφείλοντας, σε περίπτωση μη αποδοχής της, να απέχουν από την επίσκεψη στον ιστότοπο ή την χρήση των υπηρεσιών του.

10. προς αποφυγή κάθε αθέμιτης ή παρά την θέληση του επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου χρήση των προσωπικών του στοιχείων, ο τελευταίος δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης των προσωπικών του στοιχείων.

11. εάν κάποιος επισκέπτης (“guest”) ή εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

12. ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

13. ρητά συμφωνείται ότι ο ιστότοπος και οι διαχειριστές αυτού διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών με τροποποίηση του παρόντος προσαρτήματος, το οποίο οι τελευταίοι οφείλουν να ελέγχουν τακτικά και τουλάχιστον πριν από κάθε πλοήγησή τους στον ιστότοπο και μέσα στο υπάρχον ή και το μελλοντικά μεταβληθησόμενο νομικό πλαίσιο.

14. τα προσωπικά στοιχεία τα οποία ειδικότερα συλλέγει ο ιστότοπος είναι τα ακόλουθα :

   ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου. τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη (“guest”) ή του εγγεγραμμένου μέλους (“user”) του ιστοτόπου όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστοτόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου του ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. σε περίπτωση που ο επισκέπτης (“guest”) ή το εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές.

links ("δεσμοί")

   ο ιστότοπος περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν καθώς και για τυχόν παραβίασή τους ή μη ενάσκηση της ενδεδειγμένης πολιτικής απορρήτου από την ετέρα ιστοσελίδα.

IP addresses

   η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια ο ιστότοπος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.  

15. το παρόν προσάρτημα προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου αποτελεί ένα σύνολο με τους όρους χρήσης και θα πρέπει να μελετάται μαζί με τους τελευταίους, ως ενιαία συμφωνία στην οποία προσχωρεί κάθε επισκέπτης (“guest”) ή εγγεγραμμένο μέλος (“user”) του ιστοτόπου των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Book Giveaway Running! Participate